0
 • Geen producten in je winkelwagen

 • 0
 • Geen producten in je winkelwagen

 • Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Dag: kalenderdag;
  8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Forhairshop.com B.V.
  Goejanverwelledijk 48
  2807 CC Gouda
  E-mail:             –           Hello@forhairshop.com
  Telefoon:         –           +31 6 44841786


  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


  Artikel 4 – Het aanbod

  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


  Artikel 5 – De overeenkomst

  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  5. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  7. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  8. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  9. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  10. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


  Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


  Artikel 7 – Kosten  in geval van herroeping

  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

  Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  2. a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  3. b)     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. d)     die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. f)      voor losse kranten en tijdschriften;
  8. g)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  1.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  1. a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. c)   betreffende weddenschappen en loterijen.


  Artikel 9 – De prijs

  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

  1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  4. a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  5. b)     de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  1.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

  Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


  Artikel 11 – Levering en uitvoering

  1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 – Duurtransacties

  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


  Artikel 13 – Betaling

  1.Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

  1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

   


  Artikel 14 – Klachtenregeling

  De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


  Artikel 15  Intellectuele eigendom

  De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Forhairshop.com B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

  Artikel 16 Persoonsgegevens.

  Forhairshop.com B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Forhairshop.com B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

  Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op alle aanbiedingen van Forhairshop.com B.V., haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

   

  Artikel 18 Links

  De site van Forhairshop.com B.V. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Forhairshop.com B.V. geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


  Artikel 19 Uw rechten

  U kunt altijd aan Forhairshop.com B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Forhairshop.com B.V. vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Forhairshop.com B.V. zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Forhairshop.com B.V. hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.


  Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Privacybeleid Klarna

   

  Het is belangrijk voor ons dat je je beschermd voelt als je met Klarna betaalt of gebruik maakt van een van onze andere diensten. Daarom verstrekken we in deze privacyverklaring alle informatie over de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken.

   

  Gemakshalve hebben we deze verklaring in verschillende rubrieken onderverdeeld, zo vind je meteen wat je zoekt. Om rechtstreeks naar een rubriek te gaan, klik je gewoon op een van de hierna volgende opties.

   

  1. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?
  2. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.
  3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?
  4. Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke wettelijke grondslag?
  5. Hoe kun je je toestemming weer intrekken?
  6. Profilering door Klarna en geautomatiseerde besluitvorming
  7. Met wie delen wij je persoonsgegevens?
  8. Waar verwerken wij je persoonsgegevens?
  9. Hoe lang bewaren wij je persoonlijke gegevens?
  10. Hoe gebruiken we cookies en soortgelijke tracking-technologieën?
  11. Updates van deze Privacy verklaring.
  12. Klarna’s contactgegevens

   

  1. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

   

  Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd in het Zweedse Handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met hoofdkantoor in Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna, “wij”, “ons”). Klarna Bank AB is de gegevensbeheerder in overeenstemming met de EU-General Data Protection Regulation “GDPR”, wat staat voor Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming “AVG”. Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met ons team gegevensbescherming door te schrijven naar dataprotectie@klarna.nl.

  2. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

   

  • Recht op informatie. Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring, door informatie te publiceren op onze website en door je vragen te beantwoorden.
  • Recht op inzage van je gegevens. Je kan een kopij van je persoonsgegevens opvragen als je wil weten welke informatie wij over je hebben.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je kan een kopij opvragen in een machine-leesbaar formaat, van de persoonsgegevens die wij gebruiken voor het maken van een overeenkomst met je, of op basis van je toestemming.
  • Recht op rechtzetting. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over jezelf te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht om je gegevens te laten wissen. Je hebt het recht te vragen om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit geldt voor informatie die niet langer nodig is voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk is verzameld, of waarvoor je je toestemming intrekt. Het is wel belangrijk om te weten dat je recht om je gegevens te laten wissen niet absoluut is. Klarna is namelijk verplicht om bepaalde informatie te bewaren, zelfs als je ons vraagt deze te wissen. Deze verplichtingen tot het bewaren van informatie worden meer in detail beschreven in de punten 4 en 9. Het is wettelijk bepaald dat bepaalde informatie niet onmiddellijk gewist mag worden.
  • Recht om verwerking te beperken. Als je van mening bent dat je gegevens onjuist zijn, dat onze verwerking onwettig is of dat wij de informatie niet nodig hebben voor een specifiek doel, kan je ons vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je kan ook een beperking vragen in afwachting van onze evaluatie om na te gaan of ons belang om jouw gegevens te verwerken opweegt tegen jouw recht om deze gegevens niet te laten verwerken.
  • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen onze verwerking. Je kan bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR), verwijzend naar je persoonlijke omstandigheden. Bovendien kan je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
  • Recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit dat aanzienlijke gevolgen heeft voor je. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen een door Klarna genomen geautomatiseerde beslissing als dit besluit rechtsgevolgen heeft of een besluit vormt dat aanzienlijke gevolgen heeft voor je. Zie in punt 6 hoe Klarna gebruik maakt van geautomatiseerde besluiten.
  • Recht om je toestemming in te trekken. Zoals beschreven in punt 5 heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken ingeval wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je impliciete of expliciete toestemming. Dit betekent dan dat we de verwerking staken, maar dit heeft geen gevolgen voor de verwerkingen die al zijn uitgevoerd.
  • Recht om een klacht in te dienen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Integritetsskyddsmyndigheten, de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor Klarna’s verwerking van persoonsgegevens. Je kan Integritetsskyddsmyndigheten bereiken via de volgende link.

   

  Als je een of meer van je rechten wil uitoefenen, kan je dit doen door een e-mail te sturen naar dataprotectie@klarna.nl met specifieke vermelding over welke rechten het gaat. Je kan ook via onze homepage om inzage te vragen in je persoonlijke gegevens, of om deze te laten verwijderen. Voor andere vragen kan je de contactinformatie in punt 12 raadplegen.

  Instellingen in de Klarna App: In deze Klarna App geeft Klarna je de mogelijkheid om je voorkeuren voor bepaalde diensten aan te passen, zoals lopende mededelingen of het automatisch invullen van je informatie bij aankoop. Wij zullen je keuzes altijd respecteren.

   

  3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

   

  In dit deel beschrijven wij de categorieën persoonsgegevens die wij gebruiken. In punt 4 beschrijven wij de doeleinden van de verwerking van deze categorieën persoonsgegevens, d.w.z. hoe de gegevens worden gebruikt.

  • Contact- en identificatiegegevens – Naam, geboortedatum, socialezekerheidsnummer, titel, beroep, geslacht, facturerings- en leveringsadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, nationaliteit, leeftijd, inkomensgegevens, geluidsopnamen, je foto’s en video-opnamen, je identiteitskaart enz.
  • Informatie over goederen/diensten – Gegevens over de goederen/diensten die je hebt gekocht of besteld, zoals het soort artikel of het volgnummer van de levering.
  • Informatie over je financiële draagkracht – Informatie over bv. je inkomen, eventuele kredieten, een negatieve betalingsgeschiedenis en eerdere kredietgoedkeuringen.
  • Betalingsinformatie – Krediet- en debetkaartgegevens (kaartnummer, vervaldatum en CVV-code), bankrekeningnummer, naam van de bank.
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten – Welke service(s) en welke verschillende functies heb je gebruikt in deze diensten en hoe heb je ze gebruikt. Dit omvat informatie over openstaande en eerdere schulden, je terugbetalingsgeschiedenis en je persoonlijke voorkeuren.
  • Technische informatie gegenereerd door je gebruik van Klarna’s diensten – Technische gegevens zoals responstijd voor webpagina’s, downloadfouten, datum en tijd waarop je de dienst hebt gebruikt.
  • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna – Geregistreerde telefoongesprekken, chatgesprekken en e-mailcorrespondentie.
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert – Informatie over je interactie met winkels, bv. of je de koopwaar hebt ontvangen en welk soort winkel je frequenteert.
  • Apparaatinformatie – IP-adres, taalinstellingen, browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform, schermresolutie en soortgelijke informatie over de instellingen van je toestel.
  • Informatie uit externe PEP- en sanctielijsten – Sanctielijsten en lijsten van politiek prominente personen (“PEP”) bevatten informatie zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie, en de reden waarom de persoon op de betrokken lijst staat.
  • Gevoelige persoonsgegevens – Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienstige overtuiging, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond, alsook gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid
  • Service-specifieke persoonsgegevens – In het kader van onze dienstverlening via de Klarna App gebruiken wij aanvullende persoonsgegevens die niet onder de hierna genoemde categorieën vallen: Klarna’s spaar- en betaalrekeningen, Email Connect, Persoonlijke Financiën en inschrijvingen voor evenementen. Informatie over elke dienst:
   • De Klarna App: Alle inhoud die je oplaadt op je app (zoals foto’s of ontvangstbewijzen), locatiegegevens, info over hoe je browser te gebruiken en welke websites je bezoekt;
   • Klarna’s spaar- en betaalrekeningen: Informatie over je inkomende en uitgaande geldtransacties. Klarna zal voor deze dienst ook gegevens over derden (zoals begunstigden of betalers) verwerken;
   • Email Connect: Informatie van je gelieerde e-mailaccount die we doorgeven aan de Klarna App; het gaat hier over je gedane aankopen, product-, prijs- en hoeveelheidsinformatie, trackingnummers van leveringen en informatie over winkels;
   • Persoonlijke financiën: Informatie van je andere bankrekeningen en andere soorten rekeningen (zoals kaartrekeningen) die je aan de dienst wil koppelen, alsmede informatie zoals rekeningnummer, bank, eerdere transacties van je gekoppelde rekeningen, saldi en tegoeden; en
   • Registratie van evenementen via sociale media: Informatie over je profiel van je sociale media-account en bedrijfsinformatie zoals de naam, het adres en het type bedrijf van je werkgever.

  Gedetailleerde informatie over de relevante persoonsgegevens voor elke dienst is ook te vinden in de voorwaarden die wij hier hebben opgesomd.

   

  4. Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke wettelijke grondslag?

   

  Om het je gemakkelijker te maken, hebben wij in de onderstaande tabellen beschreven waarvoor wij je persoonsgegevens zullen gebruiken (het doel) en welke categorieën persoonsgegevens wij daarvoor gebruiken. In punt 3 zie je welke gegevenspunten tot elke categorie persoonsgegevens behoren. In de tabellen beschrijven we ook onze “rechtsgrondslag”, nl. welke wettelijke rechten we hebben om gegevens over je te verwerken op grond van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de GDPR. In de tabellen wordt ook beschreven wanneer Klarna stopt met het gebruik van de persoonsgegevens specifiek voor elk doel. Tenslotte beschrijven we of het gegevens zijn die we van jou ontvangen, of dat het gegevens zijn die Klarna van een andere bron ontvangt. Ingeval we gegevens uit een andere bron ontvangen, wordt die bron tussen haakjes vermeld.

   

  4.1 Hieronder staan de doeleinden waarvoor Klarna altijd je persoonlijke gegevens gebruikt, ongeacht de dienst die je gebruikt.

   

  Doel van de verwerking – wat we doen en waarom Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over wat elke categorie inhoudt. Rechtsgrondslag voor verwerking volgens de GDPR. Wanneer het doel eindigt (zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist)
  Om de interactie met jou als klant te beheren zoals overeengekomen, en dit voor elke dienst waarvan je gebruik maakt. Dit omvat het creëren en toesturen van informatie in elektronisch formaat (geen marketing). Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.
  • Gevoelige persoonlijke gegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).
  Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

  Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (bv. van materiaal dat jij wil uploaden), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR).

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
  Om klantentevredenheidsonderzoeken en marktonderzoeken te kunnen uitvoeren, via e-mail, sms, telefoon of andere communicatiekanalen.

  Als je niet wil dat wij deze verwerking uitvoeren, neem dan contact met ons op om ons dat te laten weten. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij een belangenafweging stelt Klarna er rechtmatig belang bij te hebben om persoonsgegevens te kunnen verwerken, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat ons belang opweegt tegen jouw recht van bezwaar.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
  Om de netwerk- en informatiebeveiliging van Klarna’s diensten te waarborgen. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij een belangenafweging stelt Klarna er gerechtvaardigd belang bij te hebben om de veiligheid van het netwerk en informatie te waarborgen, dat de verwerking noodzakelijk is om het specifieke doel te bereiken en dat haar belang opweegt tegen jouw recht van bezwaar. Het is ook in jouw belang als klant dat wij zorgen voor een goede informatiebeveiliging.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Deze verwerking duurt zolang je van een dienst gebruik maakt.
  Om jou als kwetsbare klant te kunnen helpen (d.w.z. als je ons contacteert voor extra steun wegens bijzondere omstandigheden). Dit betekent dat wij je speciale ondersteuning kunnen bieden, bv. wanneer je contact opneemt met de klantenservice. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Gevoelige persoonsgegevens (informatie over je gezondheid).

  Van andere bronnen:

  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  Op basis van je toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), en (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR). Wanneer je ons meedeelt dat je niet langer een kwetsbare klant bent of wanneer je je toestemming intrekt. Wij staken deze verwerking ook indien en wanneer je ons meedeelt dat je niet langer klant van Klarna wil zijn.
  Om in staat te zijn risicoanalyses uit te voeren, fraude te voorkomen en risicobeheer uit te voeren.

  Wij voeren de verwerking uit om je identiteit te bevestigen en om na te gaan of de door jou verstrekte gegevens correct zijn, alsook om criminele activiteiten tegen te gaan.

  Deze verwerking komt neer op profilering en geautomatiseerde besluitvorming. We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming voor dit doel, om na te gaan of je een frauderisico loopt. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  De verwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je te sluiten (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

  Wij zijn ook wettelijk verplicht om de identiteit van onze klanten te verifiëren (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme)

  Deze verwerking vindt plaats terwijl u gebruik maakt van een Klarna-dienst.

  Als Klarna een risico heeft geïdentificeerd in de manier waarop je Klarna gebruikt, zullen wij je informatie voor dit doel blijven gebruiken en onze risicobeoordeling voortdurend bijwerken zolang er een risico op fraude bestaat. Deze verwerking duurt zo lang als wij wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

  Om je persoonsgegevens te anonimiseren teneinde onze diensten en producten te verbeteren en het consumentengedrag te analyseren. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij deze afweging van belangen heeft Klarna bepaald een gerechtvaardigd belang te hebben zowel bij het anonimiseren van je persoonsgegevens voor productontwikkelingsdoeleinden als bij het analyseren van consumentengedrag om de dienstverlening en klantervaring te verbeteren. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht om je gegevens niet voor dit doel te laten verwerken. Het anonimiseren van jouw informatie maakt ook dat wij zo min mogelijk persoonsgegevens gebruiken.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Om gegevensanalyses uit te voeren voor productontwikkeling en tests, voor de verbetering van onze risico- en kredietmodellen en voor de vormgeving van onze diensten (indien mogelijk anonimiseren wij eerst de gegevens, wat betekent dat er daarna geen persoonsgegevens meer worden verwerkt). Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (jouw apparaat)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen gaat Klarna ervan uit een gerechtvaardigd belang te hebben bij het uitvoeren van gegevensanalyses voor productontwikkeling en testdoeleinden. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Bovendien profiteren onze klanten van de verwerking omdat die ons helpt foutloze en duurzame diensten te leveren.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Om statistieken en rapporten op te stellen voor economische analyses of analyses van betalingstrends of -volumes in bepaalde regio’s of bedrijfstakken (indien mogelijk anonimiseren wij eerst de gegevens, wat betekent dat er daarna geen verwerking van persoonsgegevens meer plaatsvindt). Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben bij het verkrijgen van statistische gegevens en rapporten voor dit doel. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Om je identiteit te controleren en te verifiëren. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR). Zolang je gebruik maakt van een van Klarna’s diensten.
  Om je persoonsgegevens te delen met de categorieën van ontvangers beschreven in punt 7.1 (leveranciers en onderaannemers, bedrijven binnen de Klarna Groep, verantwoordelijken voor je financiële transacties, autoriteiten en kopers van schuldvorderingen, bedrijven of activa).
  • Alle in punt 3 genoemde categorieën.
  Afhankelijk van de begunstigde (zie punt 7.1). Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bv. om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Om te beslissen welk soort marketing wij je zullen aanbieden.

  Als je niet wil dat we deze verwerking uitvoeren, neem dan graag contact op met ons. Contactinformatie is te vinden in punt 12.

  De verwerking kan profilering inhouden. Zie punt 6 voor meer informatie over je rechten.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om te bepalen welk type marketing wij je aan moeten bieden. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Wij hebben ook in overweging genomen dat marketing in de GDPR als een voorbeeld van gerechtvaardigd belang wordt genoemd.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt, of wanneer je ons laat weten dat je niet geïnteresseerd bent in deze verwerking.
  Om jou marketingmateriaal en aanbiedingen over onze diensten te bezorgen.

  Als je niet wil dat we deze verwerking uitvoeren, neem dan contact met ons op om ons dat te laten weten. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om je marketing toe te sturen over onze diensten en aanbiedingen. Wij verzekerenje dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Wij hebben ook in overweging genomen dat marketing in de GDPR als een voorbeeld van gerechtvaardigd belang wordt genoemd.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt, of wanneer je ons laat weten dat je niet geïnteresseerd bent in deze verwerking.
  Om Klarna te beschermen tegen juridische claims en om Klarna’s wettelijke rechten te vrijwaren.
  • Alle in punt 3 genoemde categorieën.

  In geval van een geschil kan Klarna ook andere categorieën persoonsgegevens over je verzamelen als wij die nodig hebben om onze rechten uit te oefenen.

  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om zichzelf te beschermen tegen rechtsvorderingen. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Deze verwerking gaat door zolang Klarna de informatie in haar systemen moet bewaren, bijvoorbeeld om de met jou gesloten overeenkomst na te leven of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

   

  4.2 Doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden gebruikt als je een van Klarna’s betaalmethoden gebruikt, inlogt bij Klarna in een winkel, of ervoor kiest om te betalen met een bankpas of creditcard bij Klarna’s check-out in een winkel.

   

  Doel van de verwerking – wat we doen en waarom Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over wat elke categorie inhoudt. Rechtsgrondslag voor verwerking volgens de GDPR. Wanneer het doel eindigt (zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist)
  Om het recht van de winkel op betaling van je aankoop over te dragen aan Klarna (“factoring”). Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen stelt Klarna dat zij (en de winkel) een gerechtvaardigd belang heeft om je uitstaande krediet te kopen of verkopen. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Wanneer de aankoop plaatsvindt.
  Om je persoonsgegevens te delen met de categorieën ontvangers die in punt 7.2 worden beschreven (winkels, betalingsdienstaanbieders en financiële instellingen, fraudepreventiebureaus en bedrijven die identiteitsinformatie verstrekken, alsook Google). Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  Afhankelijk van de begunstigde (zie punt 7.2). In de eerste plaats wanneer de aankoop plaatsvindt, maar ook gedurende de gehele periode dat Klarna de gegevens in haar systemen heeft, d.w.z. totdat de gegevens worden gewist. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  In een winkel die Klarna als betaalmethode aanbiedt of die Klarna checkout heeft, evalueren wij de volgorde waarin de verschillende betaalmethoden aan jou moeten worden gepresenteerd bij de kassa van de winkel. Deze verwerking heeft geen invloed op welke van Klarna’s betaalmethoden voor jou beschikbaar zijn.

  Als je niet wil dat we deze verwerking uitvoeren, neem dan contact met ons op om ons dat te laten weten. Contactinformatie is te vinden in punt 12.

  Deze verwerking creëert profilering. Zie punt 6 voor meer informatie over je rechten.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  Als je de zogenaamde “Shopping Service”-dienst hebt aanvaard en gebruikt, zoals meer in detail beschreven onder de voorwaarden van de dienst die je hier vindt, dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking de uitvoering van de overeenkomst (Artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

  Als je daarentegen geen “Shopping Service”-overeenkomst hebt gesloten, dan wordt de verwerking gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben bij het onderzoeken van de volgorde waarin de verschillende betalingsmogelijkheden aan jou zullen worden gepresenteerd bij het afrekenen in de winkel. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Wanneer de betaalmethoden worden getoond bij het afrekenen.
  Voorkomen dat de activiteiten van Klarna worden gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, door transacties te controleren en te evalueren. Klarna voert ook doorlopende risico-evaluaties uit en stelt risicomodellen op om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan.

   

  Deze verwerking komt neer op profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (jouw apparaat).
  • Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten. (Sanctielijsten en PEP-lijsten)
  • Gevoelige persoonsgegevens (informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging en/of gezondheidsinformatie in de PEP-lijsten).
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).
  Om te voldoen aan de wet (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme)

  De basis voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (artikel 9, lid 2, onder g, GDPR).

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna wordt beëindigd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Om een fraudepreventie-evaluatie uit te voeren voordat een aankoop wordt aanvaard.

  Deze verwerking komt neer op profilering en geautomatiseerde besluitvorming. We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming voor dit doel, om na te gaan of je een frauderisico loopt. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.

  Zie ook punt 7.2.3 over ons gebruik van fraudepreventiebureaus waaraan uw gegevens kunnen worden doorgegeven, en onze rechtsgrondslag voor die doorgifte.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)

  In aanvulling op het bovenstaande ontvangt Klarna informatie van bureaus voor fraudepreventie over de vraag of jouw informatie wijst op een poging tot fraude.

  Om de overeenkomst aan te gaan en uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR). Wanneer de kredietevaluatie wordt uitgevoerd.
  Om de boekhouding en administratieve verwerking bij te houden zoals bepaald in de boekhoudwetgeving, en het bewaren ervan met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna. (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  Om te voldoen aan de wet (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR). (De Zweedse Boekhoudwet (1999:1078)) Gedurende de periodevan boekhouding, en tot 7 jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Om berekeningen uit te voeren overeenkomstig de regels inzake kapitaaltoereikendheidsverplichtingen. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).
  Om te voldoen aan de wet (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR). (Verordening Kapitaaltoereikendheid 575/2013, en Richtlijn Kapitaaltoereikendheid 2013/36) Zeven jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

   

  4.3 Doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt als je een van de betaalmethoden van Klarna gebruikt waarbij krediet wordt verstrekt, of wanneer je gebruik maakt van de Klarna-kaart of de eenmalige kaart.

   

  Dit zijn de diensten die krediet verstrekken: “Betaal later” (factuur), “Betaal nu” (voor betaling via domiciliëring), “Financiering” (betaling in termijnen), evenals de Klarna-kaart en de eenmalige kaart (die beide worden aangeboden in de Klarna App).

  Doel van de verwerking – wat we doen en waarom Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over wat elke categorie inhoudt. Rechtsgrondslag volgens de GDPR Wanneer het doel eindigt (zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist)
  Om een kredietbeoordeling uit te voeren

  vooraleer krediet wordt verleend.

  Dit houdt profilering in en het

  besluit tot goedkeuring of afwijzing van

  krediet houdt een “geautomatiseerd

  besluit” in. Zie punt 6 voor meer

  informatie over profilering en

  geautomatiseerde besluiten.

  Zie ook punt 7.3.1 over ons gebruik van fraudepreventiebureaus waaraan je gegevens kunnen worden doorgegeven, en onze rechtsgrondslag voor die doorgifte.

   

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  Om de kredietovereenkomst aan te gaan en uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR). Wanneer de kredietevaluatie wordt uitgevoerd.
  Om je persoonsgegevens te delen met de categorieën van ontvangers die in punt 7.3 worden beschreven (kredietbureaus, incassobedrijven en andere kopers van uitstaande vorderingen, alsook VISA, schuld-overnemende partijen en aanbieders van digitale portemonnees). Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen en diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  Afhankelijk van de begunstigde (zie punt 7.3). In de eerste plaats wanneer de aankoop plaatsvindt, maar ook zolang Klarna de gegevens in haar systemen bewaart, d.w.z. totdat ze worden gewist. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Om het recht dat Klarna heeft om de betaling van je aankoop over te dragen aan een nieuwe begunstigde (“factoring”). Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om uitstaande kredieten te verkopen als onderdeel van haar bedrijfsbeleid. Wij verzekeren je dat de verwerking nodig is om dit belang na te streven en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  De verwerking kan worden uitgevoerd ook al is de schuld onbetaald (je wordt op de hoogte gebracht als de schuld wordt overgedragen).
  Het verrichten van incassodiensten, d.w.z. het innen en verkopen van achterstallige schulden. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben bij het innen en verkopen van schulden. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Wanneer de schuld is betaald.
  Om te voorkomen dat de activiteiten van Klarna worden gebruikt voor witwaspraktijken of de financiering van terrorisme, door transacties te controleren en te evalueren, door risicobeoordelingen uit te voeren en risicomodellen te creëren.

   

  Deze verwerking houdt profilering in, en een besluit dat je een risico loopt op witwaspraktijken wordt een “geautomatiseerd besluit”. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  • Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten. (Sanctielijsten en PEP-lijsten)
  • Gevoelige persoonsgegevens (informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging en/of gezondheidsinformatie in de PEP-lijsten).
  Om te voldoen aan de wet (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme)

  De voorwaarde voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (artikel 9, lid 2, onder g, GDPR).

  Tot vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst of na de beëindiging van de klantrelatie (tot tien jaar in gevallen waarin rechtshandhavingsinstanties daarom verzoeken). Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Archivering en boekhouding in overeenstemming met de boekhoudwetgeving. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).
  Om te voldoen aan de wet (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR). (De Zweedse Boekhoudwet (1999:1078)) Zeven jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

   

  4.4 Gebruik van je persoonlijke gegevens en informatie om je inzage te geven in de Klarna-rekeningendienst (spaar- en betaalrekeningen).

   

  Doel van de verwerking – wat we doen en waarom Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over wat elke categorie inhoudt. Rechtsgrondslag volgens de GDPR Wanneer het doel eindigt (zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist)
  Om Klarna’s spaar- en betaalrekeningen aan te bieden. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Gevoelige persoonlijke gegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).
  Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

  Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (van je transacties), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR).

  Informatie over derden (zoals de ontvanger van de betaling of de betaler ) is gebaseerd op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen heeft Klarna gesteld dat zowel wij als jij (en ook de betalingsontvanger/betaler) een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van deze gegevens om de transacties in kwestie uit te voeren. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
  Om je persoonsgegevens door te geven aan de in punt 7.4 beschreven categorieën van ontvangers (kredietinstellingen en andere financiële instellingen). Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Gevoelige persoonlijke gegevens.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).
  Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR). De servicevoorwaarden zijn hier beschikbaar.

  Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (van je transacties), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR).

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
  Om te voorkomen dat de activiteiten van Klarna worden gebruikt voor witwaspraktijken of de financiering van terrorisme, door transacties te controleren en te evalueren, door risicobeoordelingen uit te voeren en risicomodellen te creëren.

   

  Deze verwerking houdt profilering in, en een besluit dat je een risico loopt op witwaspraktijken wordt een geautomatiseerd besluit. Zie punt 6 voor meer informatie over profilering en geautomatiseerde besluiten.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Technische informatie gegenereerd wanneer je gebruik maakt van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  • Informatie van externe sanctie- en PEP-lijsten. (Sanctielijsten en PEP-lijsten)
  • Gevoelige persoonsgegevens (informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging en/of gezondheidsinformatie in de PEP-lijsten).
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).
  Om te voldoen aan de wet (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR). (Zweedse Wet (2017:630) betreffende maatregelen tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme)

  De voorwaarde voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is om redenen van algemeen belang (artikel 9, lid 2, onder g, GDPR).

  Tot vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst of klantrelatie (tot tien jaar in gevallen waarin rechtshandhavingsinstanties daarom verzoeken). Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Archivering en boekhouding in overeenstemming met de boekhoudwetgeving. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  Om te voldoen aan de wet (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR). (De Zweedse Boekhoudwet (1999:1078)) Zeven jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.
  Om berekeningen uit te voeren overeenkomstig de regels inzake kapitaaltoereikendheidsverplichtingen. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Betalingsinformatie.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Informatie over je financiële toestand (Klarna en kredietinformatiebureaus)
  • Informatie over je gebruik van Klarna’s diensten (Klarna).
  • Je contacten met de winkels die je frequenteert en waar je koopt. (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de spaar- en betaalrekeningen van Klarna).
  Volg de toepasselijke wetgeving (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR) (Verordening Kapitaaltoereikendheid 575/2013, en Richtlijn Kapitaaltoereikendheid 2013/36) Zeven jaar na het einde van het jaar waarin de informatie werd geregistreerd. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

   

  4.5 Verwerking van je persoonsgegevens wanneer je Klarna’s boodschappenservice gebruikt.

   

  Wanneer je Klarna’s Shopping Service gebruikt, zal Klarna je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die in de onderstaande tabel worden beschreven. De voorwaarden van de boodschappendienst en de beschrijving van de functies die er van deel uitmaken zijn hier beschikbaar.

   

  Doel van de verwerking – wat we doen en waarom Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over wat elke categorie inhoudt. Rechtsgrondslag volgens de GDPR Wanneer het doel eindigt (zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist)
  Om de Klarna’s Shopping Service te leveren en de functies die daar deel van uitmaken.

  De dienst impliceert jouw profilering om de inhoud van de Klarna App en de Klarna’s checkout te personaliseren.

  • Alle in punt 3 genoemde categorieën.
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3).
  • Gevoelige persoonlijke gegevens.
  Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

  Als de boodschappendienst ook gevoelige persoonsgegevens verwerkt (als je deze gegevens hebt geüpload, bv. via ontvangstbewijzen voor bepaalde aankopen/lidmaatschappen, of als je ons op een andere manier inzage in deze gegevens hebt gegeven), dan verwerken wij deze gegevens op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR). Zie punt 3 voor meer informatie over dit soort persoonlijke gegevens.

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
  Jij beslist om je locatie met ons te delen of niet. Wij gebruiken deze informatie om winkels in jouw buurt te vinden.

  Je kan het delen van locaties op je apparaat op elk moment uitschakelen.

  Van jou:

  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over locaties).
  Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR). Wanneer de functie gesloten is. Klarna slaat je locatie niet op nadat wij je de winkels in jouw buurt hebben laten zien.
  Om je via de Klarna App een browser aan te bieden waarmee je bv. websites van winkels kunt bezoeken. Klarna zal informatie verzamelen over hoe je de browser gebruikt om haar mobiele applicatie aan te passen. Van jou:

  • Gevoelige persoonlijke gegevens.
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de Klarna App).
  Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

  Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (bv. van pagina’s die je bezoekt), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR). Deze gevoelige informatie zal echter voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan om je de actuele website in de browser te tonen.

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
  Om je persoonsgegevens door te geven aan de categorieën van ontvangers beschreven in punt 7.5 (gelieerde netwerken, Google, partners in het kader van de service Persoonlijke Financiën en het Aanbod- en Voordeelprogramma, alsook logistieke- en transportbedrijven). Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Gevoelige persoonsgegevens (als je dergelijke gegevens hebt geüpload of ons op een andere manier inzage in deze gegevens hebt verschaft).

  Van andere bronnen:

  • Informatie over goederen/diensten (de winkel)
  • Apparaat informatie (je apparaat)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over de Klarna App).
  Afhankelijk van de begunstigde (zie punt 7.5). Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.

   

  4.6 Extra diensten die je kan gebruiken via de Klarna App

  Doel van de verwerking – wat we doen en waarom Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over wat elke categorie inhoudt. Rechtsgrondslag volgens de GDPR Wanneer het doel eindigt (zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist)
  Als je je e-mailaccount hebt gekoppeld aan Klarna’s Email Connect dienst, dan zal Klarna regelmatig verbinding maken met je e-mailaccount(s) om informatie over je aankopen te verkrijgen.

  Je kan deze dienst te allen tijde beëindigen en daarmee de toegang van Klarna tot je e-mailaccount stopzetten.

  Van andere bronnen:

  • Gevoelige persoonlijke gegevens. (de webmail provider)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over Email Connect). (de webmail provider)
  Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

  Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (van je transacties), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR). Zie punt 3 voor meer informatie.

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.
  Als je je bankrekeningen hebt gekoppeld aan de Persoonlijke Financiën-service, zal Klarna je hulpmiddelen verschaffen om je financiën onder controle te houden met behulp van specifiek op jou afgestemde behoeften.

  Met deze verwerking doen we aan profilering, waarmee we de inhoud van de service willen aanpassen aan wat wij denken dat jou interesseert. Meer informatie over profilering vind je in punt 6.

  Als je de aanbiedingen en voordelen wil gebruiken die Klarna in het kader van deze dienst levert, zullen wij je persoonsgegevens delen met de partner die deze levert (zie punt 7.5.3).

  Van andere bronnen:

  • Gevoelige persoonlijke gegevens. (je gelieerde rekening)
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 voor informatie over Persoonlijke Financiën). (je gelieerde rekening)
  Gegevensverwerking is noodzakelijk voor Klarna om een overeenkomst met je aan te gaan (gebruikersvoorwaarden voor de boodschappendienst (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

  Als de dienst gevoelige persoonsgegevens verwerkt (van je transacties), dan gebeurt dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a, GDPR). Zie punt 3 voor meer informatie.

  Wanneer de overeenkomst tussen jou en Klarna eindigt.

   

  4.7 Aanbiedingen en uitnodigingen voor evenementen die op sociale media worden geplaatst, en jouw interactie met ons via sociale media

  Doel van de verwerking – wat we doen en waarom Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over wat elke categorie inhoudt. Rechtsgrondslag voor verwerking volgens de GDPR. Wanneer het doel eindigt (zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist)
  Als je je aanmeldt voor een evenement via sociale media, dan verwerken wij je persoonsgegevens om de gevraagde dienst te kunnen leveren.

  Je kan je hiervoor altijd afmelden door contact met ons op te nemen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Service-specifieke persoonsgegevens (zie punt 3 betreffende inschrijvingen voor evenementen via sociale media).
  Klarna moet je gegevens verwerken om een overeenkomst met je te kunnen sluiten (betreffende de deelneming aan een evenement) (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Zie punt 12 voor onze contactgegevens.

  Wanneer het evenement voorbij is

   

  4.8 Klarna’s verwerking als je contact opneemt met haar klantenservice

  Doel van de verwerking – wat we doen en waarom Categorieën van persoonsgegevens die voor het doel worden gebruikt, en waar ze vandaan komen (de bron). Zie punt 3 voor nadere informatie over wat elke categorie inhoudt. Rechtsgrondslag voor verwerking volgens de GDPR. Wanneer het doel eindigt (zie punt 9 voor nadere informatie over wanneer de gegevens worden gewist)
  Om alle zaken af te handelen die bij Klarna’s klantenservice binnenkomen.

  Dit houdt in dat verschillende vormen van schriftelijke gesprekken bewaard worden zowel om problemen van klanten te documenteren, als voor veiligheidsdoeleinden en om fraude tegen te gaan.

  Van jou:

  • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna. (Klarna).
  Uitvoering van overeenkomsten (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR). Tot tien jaar, gebaseerd op de verjaringstermijn. Zie punt 9 voor meer informatie over onze verplichtingen en het recht om informatie te bewaren zoals wettelijk bepaald.

   

  Kwaliteits- en serviceverbetering (om een bevredigende dienstverlening te waarborgen). Wij kunnen telefoongesprekken tussen jou en onze medewerkers registreren voor kwaliteitsdoeleinden, om betere producten en diensten te kunnen leveren. Van jou:

  • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna. (Klarna).
  De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij het afwegen van belangen heeft Klarna bepaald een gerechtvaardigd belang te hebben om haar diensten, interne training en kwaliteitscontrole te verbeteren en om de communicatie met haar klantenservice te documenteren. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Als klant heb je ook belang bij een goede interactie- kwaliteit met Klarna.

  Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Voor andere vragen kan je de contactinformatie in punt 12 raadplegen.

  90 dagen vanaf de dag waarop de registratie werd gemaakt.
  Als je contact met ons opneemt via sociale media zoals Facebook of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens ook door deze bedrijven worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met hun privacybeleid. Hetzelfde geldt voor het antwoord dat je van ons krijgt. Klarna verwerkt deze informatie om je vragen te kunnen beantwoorden. Van jou:

  • Contact- en identificatiegegevens.
  • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna.

  Van andere bronnen:

  • Informatie over je contacten met de klantenservice van Klarna. (Klarna).
  Uitvoering van overeenkomsten (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR). Als we je vraag beantwoord hebben.

   

  5. Hoe kun je je toestemming weer itrekken? 

   

  Wanneer Klarna je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kan dit doen door een e-mail te sturen naar dataprotectie@klarna.nl of via de contactgegevens die je in punt 12 vindt.

   

  Je kan ook geüploade informatie verwijderen uit de Klarna App, of de dienst beëindigen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen dan die informatie verwijderen. Als je je toestemming intrekt of de geüploade informatie verwijdert, kan je de service niet meer kunnen gebruiken ingeval Klarna’s persoonsgegevensverwerking plaatsvindt op basis van je toestemming.

   

  6. Klarna’s profilering en geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je hebben.

   

  6.1 Klarna’s profilering van jou als klant.

   

  “Profilering” betekent een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren, bv. door het analyseren of voorspellen van je persoonlijke voorkeuren, zoals je koopgedrag. Tegelijkertijd vergelijken wij jouw gegevens met wat onze andere klanten, met een vergelijkbaar gebruik van onze diensten, prefereerden.

  Het doel van de profilering door Klarna en de persoonsgegevenscategorieën die voor elke gelegenheid en voor elke profilering worden gebruikt, worden in detail beschreven in punt 3. De profilering voor deze doeleinden heeft geen significante gevolgen voor jou als klant.

   

  Wij gebruiken profilering voor de volgende doeleinden:

  • om op maat gemaakte diensten te leveren, die zich aanpassen op basis van wat wij denken dat jou het meest interesseert (dit geldt voor de Klarna App, de verschillende functies ervan, en de volgorde waarin de verschillende betaalmethoden getoond worden bij Klarna’s checkout), en
  • om je een gepersonaliseerde marketing aan te bieden.

   

  Als je vragen hebt over hoe het profileringsproces werkt, kan je contact met ons opnemen. Contactinformatie is te vinden in punt 12. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen onze marketingprofilering door contact met ons op te nemen (wij zullen dan stoppen met de profilering voor marketingdoeleinden). Je kan ook onze profilering beëindigenvoor onze diensten door de dienst te beëindigen.

   

  6.2 Klarna’s geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je hebben.

  Bepaalde besluiten in onze diensten zijn volledig geautomatiseerd, zonder dat onze medewerkers daarbij betrokken zijn, zoals geautomatiseerde besluiten met juridische gevolgen, of geautomatiseerde besluiten die in vergelijkbare mate aanzienlijke gevolgen voor je hebben. Deze beslissingen hebben een belangrijke impact op jou als consument, vergelijkbaar met een rechtsgevolg. Door dergelijke beslissingen automatisch te nemen, verhoogt Klarna haar objectiviteit en transparantie bij de besluitvorming om jou deze diensten aan te bieden. Tegelijkertijd heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze beslissingen. Verderop vind je een beschrijving van de manier waarop je bezwaar kunt aantekenen tegen deze besluiten.

  Geautomatiseerde besluiten die aanzienlijke gevolgen voor je hebben houden ook in dat er profilering plaatsvindt op basis van je gegevens vooraleer de beslissing genomen wordt. Deze profilering wordt gemaakt om je financiële situatie te evalueren (alvorens te besluiten krediet te verlenen) of om na te gaan of jouw gebruik van onze services risico op fraude of witwaspraktijken inhoudt. We profileren je gebruikersgedrag en financiële draagkracht en vergelijken deze gegevens met gedragspatronen en -omstandigheden met verschillende risiconiveaus.

  we gebruiken dit soort geautomatiseerde beslissing als we:

  • besluiten je App een kredietservice te laten gebruiken.
  • besluiten je App geen kredietservice te laten gebruiken.
   Deze geautomatiseerde kredietbeslissingen zijn gebaseerd op de door jou geleverde gegevens, op gegevens van externe bronnen zoals kredietbureaus en Klarna’s eigen interne informatie. In aanvulling op de informatie over jou omvat Klarna’s kredietmodel vele andere factoren, zoals Klarna’s interne kredietrisiconiveaus en onze algemene terugbetalingstarieven (gebaseerd op bv. de huidige productcategorie).
  • besluiten of er risico op fraude is, of je verwerking een mogelijk frauduleus gedrag toont, dat je gedrag niet in overeenstemming is met een eerder gebruik van onze diensten, of dat je geprobeerd hebt je ware identiteit te verhullen. geautomatiseerde beslissingen waarbij we vaststellen of je een frauderisico vormt gebaseerd op door jou geleverde informatie, gegevens afkomstig van fraudepreventiebureaus (zie punt 7.2.3 voor de details over degenen die wij gebruiken) alsook van Klarna’s eigen interne informatie.
  • besluiten of er een risico bestaat op witwaspraktijken, in het geval onze verwerking aantoont dat je gedrag op witwassing wijst. In relevante gevallen onderzoekt Klarna of bepaalde klanten vermeld staan op de sanctielijsten.

   

  De categorieën van persoonlijke gegevens gebruikt in elke beslissing worden beschreven in deel 3. Zie deel 7 voor meer informatie over de categorieën waarmee wij informatie delen betreffende de profilering gedurende geautomatiseerde besluitvorming.

   

  Als je niet goedgekeurd bent in het kader van de geautomatiseerde beslissingen hierboven beschreven, dan krijg je geen toegang tot Klarna’s diensten, zoals onze betalingsmogelijkheden. Klarna heeft verschillende veiligheidsmechanismen om ervoor te zorgen dat de beslissingen juist zijn. Deze mechanismen omvatten permanente controles over onze keuzemodellen en willekeurige steekproeven in individuele gevallen. Als je je zorgen maakt over het resultaat kan je ons contacteren, en we zullen dan kijken of de procedure correct uitgevoerd werd. Je kan ook protesteren volgens de volgende instructies.

   

  Je recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluiten

  Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde beslissing met rechtsgevolgen of tegen besluiten die anders aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben (samen met de relevante profilering). In dat geval kan je een e-mail te sturen naar dataprotectie@klarna.nl. Een medewerker van Klarna zal dan de beslissing herzien, rekening houdend met elke bijkomende informatie en omstandigheid die jij ons bezorgt.

   

  7. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

   

  Wanneer we je persoonsgegevens delen verzekeren we ons ervan dat de ontvanger deze verwerkt in de lijn met deze kennisgeving, bv. door het sluiten van overeenkomsten voor gegevensoverdracht of gegevensverwerking met de ontvangers. Deze overeenkomsten omvatten alle redelijke contractuele, juridische, technische en organisatorische maatregelen om zeker te zijn dat al je informatie verwerkt wordt op een adequaat niveau van bescherming en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

   

  7.1 Categorieën van ontvangers waarmee Klarna altijd je persoonlijke informatie zal delen, ongeacht de service die je gebruikt.

   

  7.1.1 LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Leveranciers en onderaannemers zijn bedrijven die enkel het recht hebben om de persoonsgegevens te verwerken die ze ontvangen van Klarna namens Klarna, dat wil zeggen: de gegevensverwerkers. Voorbeelden van zulke leveranciers en onderaannemers zijn providers van software en opslag van gegevens, providers van een betalingsdienst en bedrijfsconsulenten.

   

  Doelstelling en rechtsgrondslag: Klarna heeft de toegang nodig tot services en functionaliteiten van andere bedrijven daar waar zij ze zelf niet kan uitvoeren. Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om toegang te hebben tot deze diensten en functionaliteiten (Artikel 6, lid 1, onder f, GDPR. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

   

  7.1.2 KLARNA GROEP 

   

  Beschrijving van de ontvanger: Bedrijven in de Klarna Groep.

   

  Doelstelling en rechtsgrondslag: Dit is nodig om Klarna in staat te stellen om je van diensten en functionaliteiten te voorzien. Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om toegang te hebben tot deze diensten en functionaliteiten (Artikel 6, lid 1, onder f, GDPR. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

   

  7.1.3 EEN PERSOON DIE EEN VOLMACHT HEEFT VOOR FINANCIËLE ZAKEN. 

   

  Beschrijving van de ontvanger: Klarna kan je persoonlijke informatie delen met een persoon die er toegangsrecht toe heeft onder volmacht.

   

  Doelstelling en rechtsgrondslag: Deze verwerking wordt uitgevoerd om je contact met ons te vergemakkelijken (via agenten) en vindt plaats onder op jouw toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a, GDPR).

   

  7.1.4 AUTORITEITEN. 

   

  Beschrijving van de ontvanger: Klarna kan informatie verstrekken aan autoriteiten zoals de politie, financiële instellingen, belastingsdiensten of andere autoriteiten en rechtbanken.

   

  Doelstelling en rechtsgrondslag: Persoonsgegevens worden gedeeld met de autoriteiten als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of als jij ons dit vraagt, of indien nodig voor fiscale aftrek of om misdaad te bestrijden. Een voorbeeld van wettelijke verplichting tot informatieverstrekking is wanneer het noodzakelijk is maatregelen te nemen tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Afhankelijk van de autoriteit en de doelstelling bestaat de Klarna’s juridische grondslag uit de verplichting om de wet na te leven (artikel 6, lid 1, onder c, GDPR), om daarbij zowel de overeenkomst met jou na te komen (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR), als om zichzelf rechtmatig te beschermen tegen criminaliteit (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR).

   

  7.1.5 DESINVESTERING VAN BEDRIJVEN OF ACTIVA.

   

  Beschrijving van de ontvanger: In het geval dat Klarna bedrijven of activa verkoopt, kan zij je persoonsgegevens overdragen aan de potentiële koper van dergelijke bedrijven of activa. Als Klarna of een groot deel van Klarna’s activa wordt overgenomen door een derde partij, kan Klarna ook de persoonsgegevens van haar klanten delen.

  Doelstelling en rechtsgrondslag: Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om deze transacties uit te kunnen voeren (Artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

   

  7.2 Categorieën van ontvangers met wie Klarna je persoonsgegevens deelt wanneer je haar betaalmethodes gebruikt, inlogt bij Klarna in een winkel, of ervoor kiest te betalen met een debet- of creditcard bij Klarna’s check-out in een winkel.

   

  7.2.1 WINKELS.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Met winkels bedoelen wij de winkels die je bezoekt of waar je winkelt (inclusief de gelieerde bedrijven van de winkel, als je daarvan door de winkel op de hoogte bent gebracht).

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Om de winkel in staat te stellen je aankoop en je interactie met de winkel of zijn gelieerde bedrijven te verwerken en te beheren, bv. door je identiteit te bevestigen, goederen toe te sturen, vragen en geschillen te behandelen, om fraude te voorkomen en eventueel relevante marketing te sturen. De privacyverklaring van de winkel is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens die met de winkel zijn gedeeld en die de winkel verwerkt. Normaal gesproken vind je op de website van de winkel een link naar het privacybeleid van de winkel. De juridische grondslag voor het delen van gegevens met winkels is deels de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en de winkel (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR), voor zover het delen plaatsvindt in het kader van deze overeenkomst, en is deels gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Klarna en de winkel (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

   

  7.2.2 BETALINGSDIENSTAANBIEDERS EN FINANCIËLE INSTELLINGEN.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Betalingsdienstaanbieders en financiële instellingen verlenen diensten aan jou, de winkels en Klarna om elektronische betalingen uit te voeren en te beheren via een verscheidenheid aan betalingsmethoden, zoals creditcards en betalingsmethoden via de bank zoals automatische afschrijving en bankoverschrijving.

   

  Doelstelling en rechtsgrondslag: Sommige winkels maken gebruik van betalingsdienstaanbieders met wie zij jouw gegevens delen om je betaling te beheren. Dit delen vindt plaats overeenkomstig het eigen privacybeleid van de winkels. De winkel kan Klarna ook toestaan je gegevens te delen met de betalingsdienstaanbieder die zij gebruiken voor het verwerken van je betaling. Sommige betalingsdienstaanbieders verzamelen en gebruiken jouw informatie ook onafhankelijk, in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Dit is bijvoorbeeld het geval voor aanbieders van elektronische portemonnees. Daarnaast kan Klarna jouw informatie ook delen met andere financiële instellingen wanneer zij transacties uitvoert met jouw account om de transacties te voltooien. Het delen met betalingsdienstaanbieders en financiële instellingen gebeurt om een door jou geïnitieerde transactie uit te voeren zoals met jou overeengekomen (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

   

  7.2.3 FRAUDEPREVENTIEBUREAUS EN BEDRIJVEN DIE IDENTITEITSCONTROLES UITVOEREN.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Jouw persoonsgegevens worden gedeeld met fraudepreventiebureaus en bedrijven die identiteitscontroles uitvoeren.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Klarna deelt je informatie om je identiteit en de juistheid van de gegevens te controleren die je ons hebt verstrekt en om misleidende en criminele activiteiten te voorkomen. De bedrijven waarmee wij samenwerken staan hier vermeld. Wij wijzen je erop dat deze bedrijven jouw gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

  Klarna deelt je informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van haar activiteiten (Artikel 6, lid 1, onder f, GDPR), omdat de fraudepreventiebureaus en de bedrijven die identiteitscontroles bieden, informatie hebben over frauduleuze activiteiten en identiteitsbevestiging, wat belangrijk is voor Klarna om de hoeveelheid frauduleuze transacties te verlagen. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten. Je kan ook de in de link hierboven genoemde organisaties contacteren, om je rechten uit te oefenen zoals bepaald in punt 2, ook eventueel tegen deze organisaties.

   

  7.2.4 GOOGLE.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Als je Google Maps gebruikt bij het afrekenen (bijvoorbeeld door je adres op te zoeken in de adresbalk), dan worden je persoonlijke gegevens gedeeld met Google. Google zal je gegevens verwerken in overeenstemming met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Google Maps/Google Earth.

   

  Doelstelling en rechtsgrondslag: Klarna deelt deze informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van haar activiteiten(artikel 6, lid 1, onder f, GDPR), aangezien Google Maps het mogelijk maakt om de adresfunctionaliteit te vinden bij de checkout. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

   

  7.3 Categorieën van ontvangers met wie Klarna je gegevens deelt wanneer je gebruik maakt van een van Klarna’s betaalmethodes waarbij krediet wordt verstrekt of wanneer je gebruik maakt van de Klarna kaart of de eenmalige kaart.

   

  7.3.1 KREDIETINFORMATIEBUREAUS

   

  Beschrijving van de ontvanger: Als je een dienst van Klarna aanvraagt waarbij wij krediet verlenen (zie punt 4.3 over welke diensten van Klarna krediet impliceren), zullen wij je persoonlijke gegevens delen met kredietinformatiebureaus. Uitwisseling vindt niet plaats in geval van kleine bedragen of wanneer wij al over voldoende informatie beschikken.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Je persoonlijke informatie wordt gedeeld met kredietbureaus om je kredietwaardigheid te evalueren in het kader van je kredietaanvraag, om je identiteit en je contactgegevens te bevestigen, en om jou en andere klanten te beschermen tegen fraude. Het delen van deze gegevens levert een kredietrapport op.

   

  In Nederland stuurt Klarna het kredietbureau je naam, adres en telefoonnummer om een lookup over je te krijgen. Deze kredietopzoeking heeft geen invloed op je kredietwaardigheid.

   

  De kredietbureaus zullen je informatie verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid en je kan hier te weten komen met wie wij samenwerken.

   

  Als je een aanvraag voor financiering hebt ingediend dan geldt het volgende: Klarna deelt je naam, geboortedatum, adres en eventueel je e-mailadres, alsmede informatie over je financieringsschuld en de aflossingen op die schuld (waaronder te late aflossingen), met het Nederlandse schuldenregister (Bureau Krediet Registratie-BKR), in overeenstemming met de Nederlandse kredietwetgeving. De informatie die met het schuldenregister wordt gedeeld, kan van invloed zijn op je toekomstige kredietwaardigheid en de mogelijkheid om krediet te krijgen.

   

  Klarna deelt je informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang haar activiteiten uit te voeren (Artikel 6, lid1, onder f, GDPR), als de kredietinformatiebureaus informatie hebben over je financiële draagkracht wat belangrijk is voor Klarna om een juiste krediet evaluatie te kunnen waarborgen, en geen krediet te verlenen aan consumenten die niet in staat zijn dit terug te kunnen betalen. We verzekeren dat de verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om dat belang na te streven, en dat ons belang opweegt tegen jouw bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten. Je kan ook de in de link hierboven genoemde organisaties contacteren, om je rechten uit te oefenen zoals bepaald in punt 2, ook eventueel tegen deze organisaties.

   

  Klarna bewaart de kredietinformatie over jou die we van een kredietinformatiebureau hebben ontvangen alleen in een scriptgegevens formaat. Als je een leesbare versie wenst, dan raden wij je aan rechtstreeks contact op te nemen met het kredietbureau dat je heeft meegedeeld dat Klarna een kredietrapport heeft aangevraagd.

   

  7.3.2 INCASSOBEDRIJVEN (VOOR SCHULDEN DIE ACHTERSTALLIG ZIJN).

   

  Beschrijving van de ontvanger: Klarna kan genoodzaakt zijn je informatie te delen wanneer we de inning van onbetaalde achterstallige schulden verkopen of uitbesteden aan een derde partij, zoals een incassobedrijf.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Deze gegevens worden gedeeld om je achterstallige schulden te innen. Incassobedrijven verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met hun eigen privacybeleid, of alleen namens Klarna in hun hoedanigheid van Klarna’s gegevensverwerkers. Incassobedrijven kunnen je onbetaalde schulden melden aan kredietinformatiebureaus of autoriteiten, wat van invloed kan zijn op je kredietwaardigheid en de mogelijkheid om in de toekomst krediet aan te vragen. Deze gegevens worden gedeeld op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het innen en verkopen van schulden (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij de afweging van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben bij het innen en verkopen van schulden. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

   

  7.3.3. VISA EN LEVERANCIERS VAN DIGITALE PORTEMONNEES.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Wij delen informatie over jou en je aankopen wanneer je de Klarna-kaart gebruikt met VISA en met de leden van het VISA kaart netwerk. Als je de Klarna-kaart ook toevoegt aan je digitale portemonnee, kan het nodig zijn dat wij je gegevens delen met de leverancier van die portemonnee. In dat geval worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van die leverancier.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Het delen vindt plaats voor zover dat nodig is om kaarttransacties uit te voeren, fraude te voorkomen en de regels voor het kaartnetwerk van VISA te volgen. Als je je Klarna-kaart vernieuwt of een nieuwe kaart ontvangt, zullen wij deze informatie aan VISA doorgeven, zodat VISA derden kan informeren bij wie je eerder je kaartgegevens hebt opgeslagen (bijvoorbeeld voor terugkerende transacties). Het delen gebeurt in overeenkomst met jou (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

   

  7.3.4 SCHULDKOPERS (VOOR OPENSTAANDE SCHULDEN).

   

  Beschrijving van de ontvanger: Klarna kan je openstaande schulden overdragen aan schuldenkopers.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Bij de overdracht van je schuld aan een overnemende partij en dat voor de hele periode tot je de schuld hebt afbetaald, deelt Klarna je contact- en identificatiegegevens (naam, geboortedatum, socialezekerheids-nummer, adres en telefoonnummer), informatie over je financiële status (zoals resterend saldo, aflossingen en eventuele negatieve betalingsgeschiedenis in relatie tot de huidige schuld), alsmede informatie over de goederen of diensten die verband houden met de schuld. De koper zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid, waarover je informatie zult ontvangen zodra de schuld wordt overgedragen.

   

  Het delen van persoonsgegevens met verschillende kopers is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om uitstaande schulden te verkopen als onderdeel van onze bedrijfsvoering (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Wij verzekeren je dat de persoonsgegevensverwerking die dit met zich meebrengt nodig is om dat belang na te streven, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

   

  7.4 Categorieën van ontvangers bij gebruik van de Klarna-rekeningendienst (spaar- en betaalrekeningen).

   

  7.4.1 KREDIETINSTELLINGEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Wij delen je informatie met kredietinstellingen en andere financiële instellingen (zoals andere banken) wanneer je transacties uitvoert of betalingen doet naar andere rekeningen.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Als je betalingen hebt verricht op een Klarna-rekening, dan verwerkt Klarna de informatie die we ontvangen van de bank die je hebt gebruikt voor de transactie, zoals contact- en identificatiegegevens en betalingsinformatie. Als je transacties of betalingen verricht naar rekeningen bij andere banken, dan geeft Klarna ook je contact- en identificatiegegevens en betalingsinformatie door zowel aan de ontvanger als ook aan de kredietinstelling of financiële instelling van de ontvanger. Het delen gebeurt in overeenkomst met jou (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

   

  7.5 Categorieën van ontvangers met wie Klarna je persoonlijke informatie deelt als je Klarna’s Shopping Servicegebruikt.

   

  7.5.1 FILIAALNETWERKEN.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Als je in de Klarna App of op onze website op een gesponsorde link klikt die naar een winkel, product of dienst verwijst, dan word je omgeleid naar de website van een ander bedrijf via een derde partij, het zogenaamde gelieerde netwerk.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Het gelieerde netwerk kan tracking technologie op je toestel plaatsen die informatie bevat over het feit dat je op die link in de Klarna App hebt geklikt, wat vervolgens wordt gebruikt om je bezoek aan de winkel te documenteren om zodoende een mogelijke commissie voor Klarna te berekenen.

   

  Het gelieerde netwerk kan je gegevens verwerken in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid. De verwerking is gebaseerd op een afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR). Bij het afwegen van belangen stelt Klarna een gerechtvaardigd belang te hebben om jou gesponsorde links aan te bieden om winkels te promoten in de Klarna App en op onze website. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

   

  Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

   

  7.5.2 GOOGLE.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Als je de Klarna App via ons webportaal gebruikt, verzamelt Google je apparaat-informatie via de reCAPTCHA-service van Google die daar is geïmplementeerd, eventueel samen met aanvullende informatie die je wil invoeren in de reCAPTCHA-service.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Klarna verwerkt deze informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van haar activiteiten (artikel 6, lid 1, onder f, GDPR), aangezien de reCAPTCHA-dienst het misbruiken van onze diensten voorkomt (bv. door te voorkomen dat bots proberen in te loggen). Google zal je gegevens verwerken in overeenstemming met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Google Maps/Google Earth. Wij verzekeren je dat de specifieke verwerking die dit met zich meebrengt nodig is om het doel in kwestie te bereiken, en dat ons belang prevaleert op jouw recht van bezwaar.

   

  Je hebt het recht bezwaar uit te oefenen op deze verwerking omwille van omstandigheden in jouw specifieke geval. Zie punt 2 voor meer informatie over je rechten.

   

  7.5.3 PARTNERS IN HET KADER VAN DE DIENST PERSOONLIJKE FINANCIËN EN HET AANBOD- EN VOORDEELPROGRAMMA.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Partners in het kader van de dienst Persoonlijke Financiën en het Aanbod- en Voordeelprogramma.

   

  Doelstelling en rechtsgrondslag: Als je kiest om gebruik te maken van de aanbiedingen en voordelen van Klarna in het kader van de dienst Persoonlijke Financiën of het Aanbiedingen- en Voordelenprogramma, dan deelt Klarna de persoonlijke informatie die nodig is om van het aanbod gebruik te kunnen maken met onze zakelijke partners (waaronder het feit dat je een klant van Klarna bent). Elk aanbod vermeldt de gegevens die zullen worden gedeeld. Gegevens worden gedeeld in het kader van de overeenkomst tussen jijzelf en Klarna (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

   

  7.5.4 LOGISTIEKE EN TRANSPORTBEDRIJVEN.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Logistieke en transportbedrijven.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Klarna deelt je persoonlijke gegevens met logistieke en transportbedrijven die de goederen leveren die je bestelt, als je je hebt aangemeld voor pakketopvolging. Voorbeelden van informatie die wij delen zijn contact- en identificatiegegevens en trackingnummers.

   

  Wij wijzen je erop dat deze bedrijven jouw gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Het delen gebeurt in overeenkomst met jou (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

   

  7.6 Categorieën van ontvangers waarmee Klarna je persoonsgegevens deelt als je contact opneemt met onze klantenservice via sociale media.

   

  7.6.1 SOCIALE MEDIA.

   

  Beschrijving van de ontvanger: Sociale-mediabedrijven zoals Facebook, Instagram of Twitter.

   

  Doelstelling en juridische grondslag: Als je contact met ons opneemt via sociale media zoals Facebook of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens ook door deze bedrijven worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met hun privacybeleid. Het delen gebeurt in overeenkomst met jou (artikel 6, lid 1, onder b, GDPR).

   

  8. Waar verwerken wij je persoonsgegevens?

   

  Wij streven er altijd naar je persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In bepaalde situaties, bv. wanneer wij je gegevens delen binnen de Klarna Groep of met een leverancier of onderaannemer die buiten de EU/EER opereert, kunnen je persoonsgegevens ook buiten de EU/EER worden verwerkt. Zie punt 7 voor meer informatie over met wie we persoonsgegevens delen. Als de winkel waar je aankopen doet buiten de EU/EER gevestigd is, betekent het delen van je gegevens met die winkel ook dat je gegevens naar dat land buiten de EU/EER worden doorgegeven. Je kan contact met ons opnemen als je meer informatie wil over onze veiligheidsmaatregelen. Contactinformatie is te vinden in punt 12.

   

  Andere landen hebben mogelijkerwijze niet dezelfde wetten inzake opgeslagen persoonsgegevens en kunnen onderworpen zijn aan verzoeken om inzage vanwege overheidsinstanties met het oog op misdaadbestrijding of bescherming van de nationale veiligheid. Ongeacht of wij of een van onze leveranciers je persoonsgegevens verwerken, verzekeren we je dat bij de overdracht van die gegevens een adequaat beschermingsniveau in stand wordt gehouden en dat de nodige beschermingsmaatregelen zijn genomen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (zoals de GDPR). Dergelijke passende waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verzekeren dat:

   

  • de Europese Commissie besloten heeft dat het derde land waarnaar je persoonsgegevens worden doorgegeven, een passend beschermingsniveau biedt, of
  • de standaardclausules van de Europese Commissie afgesloten zijn tussen Klarna en de ontvanger buiten de EU/EER. In die gevallen gaan wij ook na of er in het ontvangende land wetten zijn die gevolgen hebben voor de bescherming van je persoonsgegevens. Waar nodig nemen wij speciale maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens beschermd blijven tijdens de overdracht naar het betrokken land buiten de EU/EER.

   

  9. Hoe lang bewaren wij je persoonlijke gegevens?

   

  Klarna bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving, zoals de wetgeving inzake witwaspraktijken en de boekhoudwetgeving (normaliter respectievelijk 5 jaar en 7 jaar). Bovendien slaan wij je persoonsgegevens niet langer op dan nodig voor bepaalde doeleinden van onze verwerking (meer informatie vindt u in de tabel in punt 3).

   

  Persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de contractuele relatie tussen jou en Klarna worden normaliter bewaard zolang de contractuele relatie duurt en daarna voor maximaal 10 jaar op basis van verjaringstermijnen.

   

  In sommige gevallen kan het nodig zijn de informatie voor een langere periode op te slaan vanwege de wetgeving inzake kapitaaltoereikendheid waaraan Klarna moet voldoen. Als je geen overeenkomst met ons aangaat, worden persoonsgegevens gewoonlijk maximaal 3 maanden bewaard, maar in sommige gevallen moeten de gegevens langer worden bewaard, bv. vanwege wetten tegen witwaspraktijken, of om Klarna te beschermen tegen juridische claims en om de wettelijke rechten van Klarna veilig te stellen.

   

  10. Hoe gebruiken we cookies en soortgelijke tracking-technologieën?

   

  Om een op maat gemaakte en soepele ervaring te bieden, maakt Klarna gebruik van cookies en soortgelijke tracking-technologieën in onze verschillende interfaces, zoals onze website, de Klarna App en bij de kassa van winkels die samenwerken met Klarna. Je kan in elke interface informatie vinden over de tracking-technologie die Klarna gebruikt, alsook informatie over hoe je die tracking-technologie accepteert of weigert.

   

  11. Updates van deze Privacy verklaring. 

   

  Wij werken voortdurend aan de verbetering van ons service-aanbod, zodat je een nog betere gebruikerservaring krijgt. Dit kan wijzigingen van bestaande en toekomstige diensten inhouden. Ingeval die verbetering een kennisgeving of toestemming vereist overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, dan word je daarvan in kennis gesteld of krijg je de gelegenheid je toestemming te geven. Het is ook belangrijk dat je deze privacyverklaring leest telkens je een van onze diensten gebruikt, aangezien de verwerking van je persoonsgegevens veranderd kan zijn sinds je vorig gebruik van de dienst in kwestie.

   

  12. Klarna’s contactgegevens

   

  Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd bij het Zweedse registratiekantoor voor bedrijven onder nummer 556737-0431 en haar statutaire zetel is gevestigd te Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

   

  Klarna heeft een functionaris voor gegevensbescherming en een team van specialisten op het gebied van gegevensbescherming. Wij hebben ook een klantenserviceteam dat kwesties in verband met gegevensbescherming behandelt. Je kan al deze personen bereiken op dataprotectie@klarna.nl. Als je specifiek contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Klarna, vermeld dit dan in de onderwerpregel.

   

  Klarna Bank AB (publ) houdt zich aan de Zweedse wetgeving inzake gegevensbescherming. Ga naar www.klarna.nl voor meer informatie over Klarna.

   

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 mei 2021.

   

  ***

   

  Share via:

  × Hoe kan ik je helpen?